ในกรณีที่ไม่สามารถรายงานอุบัติการณ์ได้ ให้ดาวน์โหลด, ติดตั้ง และใช้งานผ่าน Firefox Browser
Your Risk (อุบัติการณ์ที่คุณรายงาน)
โดย username :
Risk Report
โดย username :
ยอดรายงานอุบัติการณ์ของรพ.ในระบบเวบ แยกหน่วยงานจากมากไปน้อย : เดือน
ยอดรายงานอุบัติการณ์ในหน่วยงาน แยกรายบุคคลจากมากไปน้อย : หน่วยงาน เดือน
รายงานอุบัติการณ์ตอบกลับหน่วยงาน แยกตามหัวข้อ : หน่วยงาน เดือน
Risk Incidence Report
โดย username :
ในกรณีที่ไม่สามารถรายงานอุบัติการณ์ได้ ดาวน์โหลดและติดตั้ง : Firefox Browser
วันที่รายงาน : วันที่เกิดอุบัติการณ์ :
ประเภทอุบัติการณ์ :
Category :
เวร
เวลาราชการ
หน่วยที่รายงาน :
หน่วยที่พบอุบัติการณ์ :
หน่วยที่เกิดอุบัติการณ์ :
อุบัติการณ์ :
เกี่ยวกับ :
รายละเอียด :
Description
Side Effect
Suggestion
Unit Risk ( อุบัติการณ์ของหน่วยงาน )
โดย username :
รายการอุบัติการณ์หน่วยงาน หน่วยงาน Category
Risk Profile
โดย username :
หน่วยงาน :

Warning: mysql_connect(): No connection could be made because the target machine actively refused it. in C:\xampp\htdocs\sswcloud\data\natural\files\numweb\sswrisk.php on line 372
errorNo connection could be made because the target machine actively refused it.