ในกรณีที่ไม่สามารถรายงานอุบัติการณ์ได้ ให้ดาวน์โหลด, ติดตั้ง และใช้งานผ่าน Firefox Browser
Your Risk (อุบัติการณ์ที่คุณรายงาน)
โดย username :
Risk Report
โดย username :
ยอดรายงานอุบัติการณ์ของรพ.ในระบบเวบ แยกหน่วยงานจากมากไปน้อย : เดือน
ยอดรายงานอุบัติการณ์ในหน่วยงาน แยกรายบุคคลจากมากไปน้อย : หน่วยงาน เดือน
รายงานอุบัติการณ์ตอบกลับหน่วยงาน แยกตามหัวข้อ : หน่วยงาน เดือน
Risk Incidence Report
โดย username :
ในกรณีที่ไม่สามารถรายงานอุบัติการณ์ได้ ดาวน์โหลดและติดตั้ง : Firefox Browser
วันที่รายงาน : วันที่เกิดอุบัติการณ์ :
ประเภทอุบัติการณ์ :
Category :
เวร
เวลาราชการ
หน่วยที่รายงาน :
หน่วยที่พบอุบัติการณ์ :
หน่วยที่เกิดอุบัติการณ์ :
อุบัติการณ์ :
เกี่ยวกับ :
รายละเอียด :
Description
Side Effect
Suggestion
Unit Risk ( อุบัติการณ์ของหน่วยงาน )
โดย username :
รายการอุบัติการณ์หน่วยงาน หน่วยงาน Category
Risk Profile
โดย username :
หน่วยงาน :
เดือน ถึง เดือน
Administrator
โดย username :

Section 1 User Manager

หาข้อมูล user จากชื่อ สกุล หรือ username

หา จากชื่อ , username ...

ค้นหา :
username :
ชื่อ สกุล :
หมายเหตุ :
 

change password : userfullname

ชื่อ สกุล :
username : password :

edit user's unit

เพิ่มหน่ว ยงาน :

add user

ชื่อ สกุล :
username : password :

login as user

username :

Section 2 IR read

Incident Report Read
โดย username :
รายการอุบัติการณ์หน่วยงาน หน่วยงาน Category

Section 3 risk profile

Risk Profile
หน่วยงาน : Category
  เริ่มเดือน ถึง เดือน

Section 4 Event manage

Event Manage
รายการที่เพิ่มต้องไม่มีตัวอักษร & , เครื่องหมายคำพูด " ' , น้อยกว่า < , มากกว่า > ที่จะทำให้การบันทึกผิดพลาดได้
อุบัติการณ์ :
เกี่ยวกับ :
รายละเอียด :

Copyright © 2013 SrisangwornSukhothai Hospital. All right Reserved. Designed on Firefox

คุณต้องการออกจากระบบ ?

poppopup

คลิกเพื่อดูเอกสาร.

ระดับของอุบัติการณ์ clinic and non clinic
Clinical Risk Category
NonClinical Risk Category
A : มีโอกาสเกิดความผิดพลาด
B : เกิดขึ้นแต่ไม่ถึงผู้ป่วย
Near Miss
ระดับที่ 1 : มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย หรือความเสียหาย ให้ความรู้ ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
C : ถึงผู้ป่วยแต่ไม่เป็นอันตราย
D : ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
Miss
ระดับที่ 2 : มีผลกระทบแต่ยังไม่เกิดอันตราย หรือความเสียหาย ต้องเฝ้าระวัง ทบทวนแนวทางปฏิบัติ
E : ต้องบำบัดรักษา
F : ต้องนอนรพ.นานขึ้น
Miss
ระดับที่ 3 : ทำให้เกิดอันตราย หรือความเสียหาย ต้องได้รับการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง
G : พิการถาวร
H : ต้องช่วยชีวิต/ผ่าตัด
I : เสียชีวิต
Sentinel
Event
ระดับที่ 4 : ทำให้เกิดอันตราย หรือความเสียหายรุนแรง ต้องแก้ไขโดยด่วนทันท่วงที ทำRCA มีมาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ

คุณต้องการลบ ?

แก้ไขหน่วยงานของคุณ

เพิ่มหน่วยงาน :