โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย : รายงานอัตราครองเตียงผู้ป่วยใน เดือน
.